สค. เร่งหาแนวทางการเผยแพร่ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารมหานครยิบซั่ม ตึก A กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้เป็นที่รับรู้ และเข้าใจแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

   

   

   

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ในจำนวนทั้งสิ้น 5 คณะ ของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยคณะอนุกรรมการคณะนี้ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานอนุกรรมการ และ รศ.สุชีลา ตันชัยนันท์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ มีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ผู้แทนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.ชเนตตี ทินนาม ผศ. เนตรนภา ขุมทอง นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายภาคภูมิ สุกใส ดร.เสรี วงษ์มณฑา นางสาวอรุณี ศรีโต ตลอดจนผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ตั้งแต่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สค. ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนการเดินรณรงค์ และจัดประชุมทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ในวันนี้จึงได้ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่มีวัตถุประสงค์หลักใหญ่ 2 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม/พื้นที่ตามความเหมาะสม และ 2) เพื่อสร้างเครือข่ายและช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ/พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 

“คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนในสังคมเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และคุ้มครองป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ ควบคู่ไปกับการให้สังคมตระหนัก เรียนรู้ และปรับทัศนคติในการยอมรับในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ และยอมรับ ในความหลากหลายทางเพศ บนพื้นฐานหลักสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในการนี้ หากท่านใด หรือหน่วยงานใด ต้องการเอกสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลข 0 2306 8633 ในวันและเวลาราชการ” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย