สหกรณ์พิษณุโลก รวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดินวันที่ 28 เมษายน 2560 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการถวายความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

โดยมีนางอาทิตยา สนประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด พร้อมด้วย บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 


นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณลำคลองโปร่งนก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรณรงค์ให้ราษฎรช่วยกันดูแลสภาพลำคลองให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 


   วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก


มณฑิตา เขตนารี
ศูนย์ข่าวออนไลน์ นิวล์
080-644-724-3