ผส.จับมือกรมหม่อนไหม พัฒนาอาชีพผู้สูงวัย

จากสถานการณ์ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุกว่า ๑๐.๕ ล้านคน คิดเป็น ๑๖.๕% ในขณะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และอายุยืนยาวมากขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานกลับมีจำนวนลดลง รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงาน เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้


   

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กล่าวว่ากรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มทั้งในด้านการจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต จึงได้นำนโยบายรัฐบาลในด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย กลับมาทำงานที่เหมาะสมกับกำลังและอายุ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายประชารัฐ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในระดับตำบล จำนวน ๑,๒๗๙ แห่ง เป็นกลไกในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุและคนทุกวัย

   

   

   

วันนี้ (๕ มี.ค. ๖๑)  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนไหม เลี้ยงไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมกับผู้สูงอายุ (๒) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงหลังวัยเกษียณ สามารถพึ่งพาตนเองได้

 (๓) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะโดยการนำเทคนิคและวิธีการด้านหม่อนไหมในแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดผ่านกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าโดยนำภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นให้มีความเป็นเอกลักษณ์ และ (๔) การบูรณาการการเรียนการสอนทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของผู้สูงอายุทำให้เกิดการสร้างอาชีพทางด้านหม่อนไหมอันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมเพื่อผู้สูงอายุระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกับกรมหม่อนไหมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุ และชุมชน เป็นพลังของสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย