กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำน้องๆ 5 ชายแดนใต้ ร่วมกิจกรรมทักษะชีวิต:แผ่นดินเดียวกัน ปี 60   

   

อุดรฯ / เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเด็กและเยาวชนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ปี 2560 จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 75 คน ซึ่งในช่วงวันที่ 24-28 เมษายน เป็นกิจกรรมช่วงที่ 1 "การอบรมการพัฒนาทักษะชีวิต" โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน