Update Newsสังคม

งาน Sustainable Development Dinner Talk

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61 เวลา 19.30น. ที่ผ่านมา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงาน Sustainable Development Dinner Talk โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Social business) พร้อมด้วย คุณมีชัย วีระไวทยะ ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศไทยร่วมเสวนา จัดโดย บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ซึ่งเป็นผู้นำศูนย์กลางความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมมาช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ผ่านการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายวิเชฐ ตันติวานิช ร่วมงานเสวนาฯณ อาคาร CW Tower กรุงเทพฯ
 

   

นายอภิชาติ กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business ) มาช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ผ่านการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี “ศ.ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส” (Muhammed Yunus) ผู้ก่อตั้งกรามีนแบงค์ และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และ “มีชัย วีระไวทยะ” ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของเมืองไทย มาร่วมเสวนาแนวคิดด้านความยั่งยืน 

โดยการเสวนากล่าวถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาภูมิภาคในฐานะที่เป็นพลเมืองอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึงการนำเอา Social Business concept มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 


“การทำงานของภาคเอกชนในลักษณะนี้ สอดคล้องกับนโยบายด้านประชารัฐที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ และยังช่วยสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการพัฒนาชุมชนระดับฐานราก ซึ่งช่วยสนับสนุนเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนที่ตั้งเอาไว้ว่า “เศรษฐกิจฐานรากมันคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 อีกด้วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว