ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตร “New Era” สูตรสำเร็จผู้บริหารยุคใหม่

จากหนึ่งในเป้าประสงค์ในการก่อตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคคลให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งมีคุณภาพสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศและนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ “กรุงเทพธนบุรี” มหาวิทยาลัยมืออาชีพ “WE ARE PROFESSIONAL” ได้สร้างมิติใหม่แห่งการศึกษา ด้วยการเปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ “New Era” ซึ่งอยู่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ โดยคาดหวังว่าจะสามารถผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับผู้นำของเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

   

 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้มุ่งเน้นในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเปี่ยมด้วยศักยภาพอันเสริมสร้างเพิ่มประสิทธิผลแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ซึ่ง “New Era” หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ ที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดขึ้นมานี้ จะเป็นการตอบโจทย์ของประเทศไทยยุค AEC ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ และยุค Thailand 4.0 ที่มีโมเดล “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
 

“เราปฏิเสธไม่ได้ว่า คนนั้นคือกลไกสำคัญอย่างแท้จริงในการบริหารงาน ดังนั้นสังคมการทำงานของเมืองไทยในขณะนี้มีความต้องการผู้ที่เป็นผู้บริหารยุคใหม่ เข้ามาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือพันธกิจขององค์กร ซึ่งถ้าหากผู้บริหารยุคใหม่เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติแล้ว ผมมั่นใจว่าจะทำให้สามารถก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นำนาวาองค์กรฝ่าลมมรสุมปัญหาต่าง ๆ โดยได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดต่าง ๆ พร้อมที่จะนำมาปรับปรุงและแก้ไขทั้งตนเองและทีมงานให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น เสมือนกับหลุดออกมาจากโลกใบเก่าสู่โลกใบใหม่ที่สดใสสวยงาม และแข็งแกร่ง” 
 

ทั้งนี้หลักสูตร “New Era” จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองเหมือนครอบครัว รวมทั้งหลักสูตรจะมีการปฏิบัติและลงพื้นที่จริงดูงานยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร เพื่อผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงและมีอาจารย์ประจำวิชาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งหลักสูตรจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 

ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้อำนวยการหลักสูตร “New Era” กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของหลักสูตรนี้คือ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนในหลักสูตรได้เกิดทักษะ เกิดองค์ความรู้ รวมทั้งเข้าใจองค์ประกอบในบทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถนำทีมงานเป็นทีมเวิร์กที่เปี่ยมล้นด้วยประสิทธิภาพแล้วก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ผู้เรียนจะได้เกิดความเข้าใจในเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักการ แนวคิด ขั้นตอน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้ถูกต้องและมีความชัดเจนตามหลักการบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กรหรือธุรกิจที่ตนเองบริหารงานอยู่
 

“ในส่วนของความคาดหวังจากผู้ที่เรียนในหลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่คือ จะได้ภูมิคุ้มกันด้วยการติดอาวุธสำคัญทางปัญญาให้ผู้เรียนได้นำไปบริหารหน่วยงานและบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ แนวคิดใหม่ แนวทางใหม่ กระบวนการใหม่ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่สำคัญในฐานะผู้บริหารยุคใหม่หรือผู้นำองค์กร มีความพร้อมในการบริหารจัดการ การสร้างงาน การสร้างคน เพื่อให้คนช่วยกันสร้างองค์กรและสร้างชาติ เกิดความสมดุล ความสุข ความสัมพันธ์กัน” 
 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.เอราวัณ โทร.081-870-1993 และ คุณกีรติ 099-361-0239 หรือไอดีไลน์ kerati_trcy