Update Newsสิ่งแวดล้อมโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฝนหลวงฯ บรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่เป้าหมาย

   

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนภัยพิบัติความรุนแรงจากการเกิดพายุลูกเห็บได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างจากภาคเหนือเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้เร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและพื้นที่ต่างๆ ที่ได้มีการขอรับบริการฝนหลวง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และยับยั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ยโสธร อุดรธานี เลย และเพชรบูรณ์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณอำเภอทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ เสลภูมิ ธวัชบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ส่วนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกเล็กน้อยและไม่พบการเกิดลูกเห็บในพื้นที่ดังกล่าว ด้านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก โดยหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดจันทบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่อำเภอสอยดาว และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น บินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง และพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ โดยหน่วยปฏิบัติการฯ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนปราณบุรี ช่วยเหลือพื้นที่ภาคเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงการช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง 


การสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร