ฉลอง “Zonta Rose Day”

มนวิภา ประชัญคดี ผู้อำนวยการเขต 6 ภูมิภาค 17 เป็นประธานจัดงาน ZONTA ROSE DAY 2018 โดยมีพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ เป็นประธานดำเนินงาน ZONTA ROSE DAY และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น วันสตรีสากล ZONTA ROSE DAY เป็นโอกาสที่องค์กรซอนต้าทั่วโลก ประกาศเกียรติคุณของสตรีที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ซอนต้า และสังคม และยังเป็นโอกาสที่มูลนิธิซอนต้าสากล ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION (ZIF) เชิญชวนให้สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้บริจาคเงินเข้ากองทุน ROSE FUND เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของซอนต้าสากล 


  

 

โดยงานจัดขึ้นเพื่อ ร่วมเฉลิมฉลองวัน Zonta Rose Day และวันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมบทบาทและยกระดับคุณค่าของสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกซอนต้าสากล  เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Rose Awards ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018
เป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรซอนต้าในประเทศไทย 
 
ภายในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “ROSE AWARD”ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018 ให้แก่สมาชิกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสตรีและสังคมด้านต่างๆ การมอบเข็ม ZIF PIN แก่ผู้บริจาคให้กับมูลนิธิซอนต้าสากล การมอบเข็มเกียรติยศ ZONTA LOYALTY PIN แก่สมาชิกภาพ ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป การขับร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “Secret of Yellow Rose” 
 
“ซอนต้าสากล” มุ่งยกระดับสถานภาพสตรีในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพและอาชีพของสตรีในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก มีสมาชิกกว่า 30,000 คน ใน 66 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีสมาชิก 584 คน