กศน.นราธิวาส กระตุ้นคนไทยรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระตุ้นคนไทยรักการอ่านหนังสือ เพิ่มพูนความรู้มากขึ้น

วันนี้ (2 เม.ย 61) นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของทุกปี ซึ่งเป็นวันรักการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอเมือง และปลัดอำเภอเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด


  

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กศน.อำเภอ 13 อำเภอ ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านของ กศน. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ทักษะการอ่านในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ มีการบรรยายธรรม “ศาสนากับการอ่าน” โดยได้รับเกียรติจากนายนายรุสมัน หะยีมะลี จากโรงเรียนบูเกะบากง และมีการแข่งขันประกวดทักษะการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของยุคสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินตร์ และพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากตัวแทนของนักศึกษา กศน.อำเภอ 13 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถอีกด้วย