อกจ.พังงา ยกระดับ ผปก.SMEs พัฒนาบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”

            นางดวงธิดา  จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะการสร้างความเข็มแข็งในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้กลไกประชารัฐ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เน้นการยกระดับอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความเข็มแข็งและความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นทีเป็นหลัก โดยการเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เช่น ในมิติลักษณะพื้นที่หรือเชื่อมโยงลูกโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น เป็นต้น
            อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวอีกว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนของผู้ผลิตเพื่อช่วยส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำง่ายซึ่งจะนำไปสู่การกระจายออกสินค้าเป็นวงกว้าง ที่ผ่านมาผู้ประกอบการรายเดียวของประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตนเองได้มากนัก เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหาเงินทุน การขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการตลาด ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และได้ละเลยความสำคัญของการพัฒนาด้านเหล่านี้  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดลดลง และไม่มีประสิทธิภาพ จึงจำ เป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
            สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา(อกจ.พังงา) จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภาย ใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส 4DNA จังหวัดพังงา มาใช้ในการพัฒนา เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีวิทยากรมาร่วมถ่ายทอดและค้นหาตัวตนผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการด้วยการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในหัวข้อ “BRAND DNA” โดย คุณนราพงษ์ ชมพูธัญ CEO & Co-Funder NAVIS  PLUS COMPANY  LIMITED และหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “PHANGNGA BRAND” โดยอาจารย์สุรพงษ์ แดงผ่องศรี นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ รางวัล THAI STARS AWARD จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
            นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้แล้วการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องประกอบด้วย
            กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2561  ณ จังหวัดเชียงใหม่   
            กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
            กิจกรรมที่ 4 การให้คำแนะนำเชิงลึก  และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ครั้งนี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบอย่างกิจการร่วมค้า วี อาร์ พีพี ออลล์ และ RPP PACK เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการณ์ของพังงาทุกผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” 
            กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ การจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”  ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต 
            กิจกรรมที่ 6  การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  โดยจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา             โครงการดังกล่าวจะสามารถยกระดับผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี