กศน.จ.นราธิวาสร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและนักศึกษา เข้าร่วมการจัดฐานการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในการจัดงานชุมนุมลูกเสือ จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ แสดงความพร้อม และศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือ ทำความดี มีจิตอาสาอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุข รวมพลัง รู้รักสามัคคี 

โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสมีการจัดกิจกรรมฐานให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยของยุคสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และฐานกิจกรรมการเรียนรู้บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 9 มหาราชของไทย โดยมีวิทยากรที่ผ่านการอบรม โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (ครู ก. และครู ข.) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกเสือ เพื่อได้ตระหนักถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันของชาติต่อไป