Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

รมว.ท่องเที่ยวฯ เตรียมจัด PEACE GAME สร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พื้นที่ชายแดนภาคใต้

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่อยงาน กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดงานแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสันติสุข” (PEACE GAME) สำหรับให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ระดับอำเภอ และตำบลต่างๆ ของจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ประกอบด้วย ฟุตบอล มวย และปันจักสีลัต เพื่อความสอดคล้องกับแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ณ ภายในสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข ประจำปี ๒๕๖๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้กรมพลศึกษา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 

การดำเนินการมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างเป็นธรรม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ที่สำคัญที่สุดคือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลโดยใช้กีฬามาเป็นสื่อกลางเพื่อให้กลุ่มบุคคลมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมีน้ำใจต่อกันและรู้จักการให้อภัยต่อกัน