กิจกรรม“แคนนอนอาสาครั้งที่ 19 : C-Spirit”

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาและนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยกว่า 60 คน ร่วมกันทำกิจกรรม “แคนนอนอาสา ครั้งที่  19 : C-Spirit” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน ให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดสว่าง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปรับปรุงสนามกีฬา และตกแต่งภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม ซึ่งกิจกรรม แคนนอนอาสาเป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาของพนักงานแคนนอนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่มากมายและหลากหลายครอบคลุมในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรเทาภัยพิบัติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนวัดสว่าง ต. สามง่าม อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง เมื่อเร็วๆนี้