สสก.3 ระยอง เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี2561” ฉลองครบรอบครึ่งศตวรรษ กสส.

       นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สสก.3)จังหวัดระยอง เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร (กสส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัด “โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

       สำหรับงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ประจำปี 2561 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานส่งเสริมการเกษตรในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออก และแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก

        ภายในงานจะมีการฝึกอาชีพจากศูนย์ปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ภาคเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การเจรจาการค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ให้มีตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรภาคตะวันออก ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภาคเกษตร ตลอดถึงการแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย