Update Newsสังคม

พม.จัดต่อเนื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯเด็กต่างวัฒนธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดต่อเนื่องโครงการแผ่นดินเดียวกัน ปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับเด็กจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สตูล ยะลา และสงขลา ทั้ง 75 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ กทม. และ จ.ลพบุรี