พม. รณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” เน้นให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน พบเห็นแจ้ง 1300

วันนี้ (29 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ด้วยการแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบของสังคมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศรัฐบาล

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงคุณค่าของกลุ่มเป้าหมายในฐานะมนุษย์ที่ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ภายใต้การคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือด้วยมาตรการ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกัน (Preventions) 2) มาตรการคุ้มครอง (Protection) และ 3) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Partnership) เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง นำมาซึ่งการยอมรับของสังคม และมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้ ความช่วยเหลือ สร้างกำลังใจ ให้คำแนะนำ และพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณค่าและปกติสุข
 

กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและ คนขอทาน” ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ด้วยการแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบของสังคมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

 

  

ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก และขยายผลมายังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแห่งที่ 2 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งและเทศกาลสงกรานต์พระประแดง เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางมาเที่ยวชม เป็นจำนวนมาก


  

   

 

 สำหรับโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญที่หลากหลาย ได้แก่ 1) กิจกรรมการเสวนา เป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน 2) กิจกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงขบวนกลองยาว โดยชมรมผู้สูงอายุบางน้ำผึ้ง การละเล่นเด็กไทยตามรอยพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเยาวชนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน

และการแสดงจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบางน้ำผึ้ง 3) กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กระเป๋าจักรสาน เครื่องจักรสานจากก้านจาด ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ และผ้าทอ ศูนย์การเรียนรู้ปลาสลิดบางบ่อ เป็นต้น และ 4) การประกาศเจตนารมณ์ “คนสมุทรปราการ ห่วงใยใส่ใจ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” พร้อมด้วยการเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและการขอทาน ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการให้ทานที่ถูกวิธี จากการให้เงินเปลี่ยนมาเป็นการให้โอกาสและ งานทำสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
 

สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 721-1-17499-4 โดยเงินบริจาคจะนำไปพัฒนา บำบัด ฟื้นฟู และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ อีกทั้งเป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็ง ให้สามารถดำรงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง