สำนักงาน กปร. นำเยาวชนดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์ ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เรียนรู้จากศาสตร์พระราชาที่แท้จริง

          ที่ห้องประชุมปราชญ์วิถี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1 โดยมี นางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ 
          สำนักงาน กปร.หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยในปี 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 8 เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์สืบสาน รักษา และต่อยอด โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรม RDPB Camp Extra จัดขึ้นจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 โดยคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง 13-18 ปี ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เหมาะสม อีกทั้งได้หล่อหลอมกระบวนการเรียนรู้จากศาสตร์พระราชาที่แท้จริง ทั้งจากผู้สนองพระราชดำริและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมเรียนรู้ ร่วมปฏิบัติในพื้นที่จริง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี 2522 จากพื้นที่แห้งแล้งดินเลวขาดธาตุ กลับมาเป็นพื้นดินที่สมบูรณ์ปลูกพืชพรรณนานาชนิด สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลาง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในพระราชดำริ ของรัชกาลที่ ๙ และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์การอบรมกระบือเพื่อใช้ในการทำการเกษตร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจในรูปแบบแปลงสาธิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม             สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเกิดเครือข่ายกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานงานพระราชดำริให้มีความยั่งยืนสืบไป