กรมการท่องเที่ยว ผลึกกำลัง SME Development Bank เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  

นายอนันต์  วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มอบหมายให้ นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นประธานร่วมกับ นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank เปิดการสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” ณ ห้อง Dara Theatre โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต ทั้งสองหน่วยงานได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนด้านการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มชุมชนด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมถึงส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การผนึกกำลังในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว 

ซึ่งหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ คุณภาพของระบบงาน และคุณภาพของบุคลากร ให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถแข่งขันและเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาต่อยอด ขยาย ปรับปรุง พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่ประเทศ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และให้ประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้า ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ “ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุค ๔.๐” โดย นายสุนทร สุขสมเนตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME Development Bank นางนวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และประธาน OTOP จังหวัดภูเก็ต

นายศิรสิทธิ์  ชลหัตถ์ เจ้าของ Yao lsland Resort and Farm จังหวัดพังงา นายชาญฤทธิ์  เพิ่มทรัพย์  ประธานชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก จังหวัดกระบี่ และนายอิทธิพัทธ์ ชัตท์ อาจารย์และวิทยากรด้าน
 การท่องเที่ยว รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนใหม่ ขยายกิจการ ปรับปรุง ปรับหรือเปลี่ยนธุรกิจอาชีพ แนวทางการดำเนินธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจ SMEs 
 หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น ซึ่งการสัมมนาได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
 ผู้ที่ต้องการต่อยอดหรือขยายธุรกิจการท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวที่ต้องการมองหาช่องทางการขยายตลาด เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 140 คน