รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายด้านสังคมเพื่อขับเคลื่อนงาน พม.

วันนี้ (30 พ.ค. 61) เวลา 13.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และติดตามการดำเนินงานของกระทรวง พม. ตามนโยบายรัฐบาล
พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป 

โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนงาน
ด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาล "ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม 

สำหรับการตรวจเยี่ยมกระทรวง พม.ของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานด้านสังคม พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง


การตรวจเยี่ยมกระทรวง พม. ในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวง พม. ที่ขับเคลื่อน
ตามนโยบายรัฐบาล ในด้านต่างๆ อาทิ 1) การบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2) การพัฒนากลไก สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมและประชารัฐ 3) แผนรองรับการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 4) การสนับสนุนเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5) การแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ 

6) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล สำหรับผลการดำเนินงานของกระทรวง พม. ในรอบ 6 เดือน ได้แก่ การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งปัจจุบันมีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน 483,383 คน การเสริมสร้างกลไกสภาเด็กและเยาวชน 8,781 แห่ง ทั่วประเทศ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ภาคเอกชน จำนวน 60,527 คน และภาครัฐ จำนวน 10,031 คน 

การจัดทำนวัตกรรม Gold Application สำหรับผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี จำนวน 3,886 คน การคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน โดยพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพภายใต้โครงการ “ธัญบุรีโมเดล” จำนวน 713 ราย การจัดทำ TIP Report ส่งสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเตรียมจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2561 ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561 การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แปลง G จำนวน 334 หน่วย


ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 และการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวจำนวน1,190 ครัวเรือน ส่วนผลงานของกระทรวง พม. ที่ตอบโจทย์การปฏิรูปและThailand 4.0 เช่น การปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ ด้วยการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Corporate Onlineซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561


สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในระยะต่อไป พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำ
ให้กระทรวง พม. เร่งจัดทำแผนและดำเนินงานด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
จัดเตรียมแผนการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมประกาศเป็นวาระแห่งชาติภายในเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ากระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายต่อไป