ทยอยลงนาม MOU หาทางออกร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์พันธมิตร

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองประธานกรรมการ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการและเหรัญญิก และนางพัชราภรณ์ เอ็นดู ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทน ลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัดโดยมี นายสิทธิพร ปานใจ ประธานกรรมการ และ นายกมลชนกมุกตา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันในการชำระหนี้เงินกู้ โดยมี นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว 
 นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ตามที่ได้ทราบกันมาก่อนหน้านี้ถึงปัญหาสภาพคล่องและการส่งชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พันธมิตรทั้ง 15 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดย ได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤติให้ได้ ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์พันธมิตรทุกแห่งก็ต้องได้รับการชำระหนี้คืนได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามรูปแบบสหกรณ์ 
 

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงที่ทำร่วมกันในวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ ตกลงชำระหนี้เงินกู้ให้โดยขอพักชำระหนี้เงินกู้ 2 งวด คือ งวดเดือนพฤษภาคม 2561 และมิถุนายน 2561 และสหกรณ์ออมทรัพย์พันธมิตรยินยอมลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาลง 1% ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างทั้งสองฝ่าย ทุกรอบ 3 เดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ รับจะจัดทำรายงานเสนอให้สหกรณ์ออมทรัพย์พันธมิตรทราบ และบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว อาจมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายและต้องทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม 
 

“ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พันธมิตรมั่นใจและเชื่อมั่น ในความมุ่งมั่นและตั้งใจแก้ไขปัญหาร่วมกันของสหกรณ์ทั้งสองฝ่าย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารกำชับ และสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งติดตามให้รายงานผลการปฏิบัติทุกระยะอีกด้วย” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย