เปิดโครงการอบรมการอยู่อาศัยในอาคารสูง ปรับชีวิตชุมชนดินแดง ตามวิถีคอนโด

วันอาทิตย์ ที่ 10  มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการอยู่อาศัยในอาคารสูง พร้อมด้วยผู้บริหาร กคช.  ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กทม. โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากแฟลตเคหะดินแดงหลังที่ 18-22 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการใช้ชีวิตบนตึกใหม่ในอีก 1เดือนข้างหน้า อาคารทั้ง 5 หลังนี้ถือเป็นผู้ได้สิทธิกลุ่มแรกที่จะย้ายเข้าพักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G)  เป็นอาคารสูง 28 ชั้น 334 หน่วย ชั้นละ 16 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตัดกับถนนดินแดง โดยจะเริ่มดำเนินการขนย้ายตั้งแต่วันที่ 15  กรกฏาคม – ปลายเดือนสิงหาคม 2561 สำหรับการจัดโครงการฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 280 คนได้รู้และเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่อยู่มา 50 ปี ไปใช้วิถีชีวิตอาคารสูง  ตามวิถี..Condo  ซึ่งจะมีองค์ประกอบชุมชนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นอาคารทันสมัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้มาตรฐานของที่อยู่อาศัย ออกแบบเพื่อรองรับการใช้อาคารของผู้สูงอายุ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว  ยังได้วางทิศทางที่ชัดเจนให้ทุกคนที่เข้าอยู่อาศัยในอาคารเช่าหลังนี้ได้มีส่วนร่วมรับในการดูแลบริหารจัดการชุมชนของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น อันประกอบด้วย การร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมนำชุมชนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ จัดให้มีการคัดสรรตัวแทนผู้อยู่อาศัยในอาคารเช่ามาเป็นคณะกรรมการชุมชนเฉพาะกิจในระยะเริ่มต้น โดยมีสำนักบริหารชุมชนดินแดงเป็นพี่เลี้ยง การระดมสมองเสนอแนวคิดที่เห็นชอบ เพื่อจัดทำแผนชุมชนของอาคารแปลง G ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น การจัดตั้งองค์กรชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันโดยใช้การมีส่วนร่วมภายหลังย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้ว เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสตรีส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเยาวชน เป็นต้น การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ นายไมตรี กล่าวด้วยว่า การจะอยู่อาศัยร่วมกันให้เกิดความสุข จะต้องมีการวาง กฏ กติกา เกณฑ์การอยู่อาศัยอันเป็นที่ยอมรับและทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ โดยเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีการแบ่งปันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เอื้ออาทรห่วงใยเสมือนคนในครอบครัว ทั้งนี้การสร้างชุมชน  สังคมคุณภาพ และการรักษาความสะอาดของห้อง ชั้น อาคาร ชุมชน การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นองค์ประกอบของชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย นำสู่  Smart Community ได้อย่างเป็นรูปธรรม