รมว.พม. สำรวจพื้นที่ดำเนินการ Senior Complex บางละมุง

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ผู้แทน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชลบุรี ได้ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ พม.Complex ซึ่งในส่วนของ Senior Complex อันเป็นภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการชี้แจงในรายละเอียดพื้นที่ และขอบเขตในการดำเนินโครงการ ตามแผนที่สำรวจ เพื่อนำมาวางแผนดำเนินการต่อไป