Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจ

‘เกษตรฯ เชียงใหม่’เล็งขยายช่องทางการตลาด จัดงาน ‘ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง’

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” งานแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด (Lanna Expo 2018) ณ บริเวณด้านหน้าโถงนิทรรศการ ๑ (Hall 1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑, เปิดโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑, เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรภายใต้ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยน้อมนำหลักของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติ


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการสินค้าเกษตรคุณภาพ และกิจกรรม “๑๐ ฟาร์มสุข” พบปะเกษตรกรต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ สูตร เรียนรู้อาชีพความรู้เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน, ๑๐ สูตร work shop  วิถีเกษตร วิถีพอเพียง เมนูอาหารสุขภาพดี เมนูอาหารแปรรูป การแจกฟรี ๑๐ ต้นกล้าของเกษตรกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑

กิจกรรม ๑๐ ฟาร์มสุข คือการเรียนรู้อาชีพความรู้เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ ๑๐ บุคคลต้นแบบ โดยการพูดคุย เสวนา แนวทางการใช้ชีวิตพอเพียงกับบุคคลต้นแบบ อาทิ นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก, นายรังสรรค์ กันธิยะ, นางผ่องพรรณ สะหลี, นางสาวประทุม สุริยา ฯลฯ, การแจกฟรี ๑๐ สูตร เมนูอาหารสุขภาพดีการเรียนรู้เมนูอาหารแปรรูป 

อาทิ เมนู ครีมงาดำ, ธัญพืชอัดแท่ง, คุ๊กกี้กาแฟ, ถั่วลายเสือคั่วกรอบ ฯลฯ, การให้ความรู้เกี่ยวกับ สินค้ากลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนบน ๑, การแจกต้นกล้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ และ กิจกรรม work shop วิถีเกษตร วิถีพอเพียง เมนูอาหารสุขภาพดี อาทิ ฟักทองเชื่อมโบราณราดกระทิ, สลัดอาโวคาโด ธัญพืชซอสเสาวรสงาดำ, ปลาราสซอสเสาวรส ฯลฯ