Update Newsสังคม

ปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน 2560

   

4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จังหวัดอุดรธานี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน 2560 พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้แก่คณะผู้ทำงาน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และครอบครัวรับรอง และรับฟังการกล่าวความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ตัวแทนครอบครัวรับรอง และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำบลบ้านเชียง เข้าร่วมงาน นอกจากนี้เด็กจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ยังได้ ใชว์การแสดงของภาคใต้และนำซุ้มอาหาร ประจำท้องถิ่นมาร่วมออกร้านให้ชาวอุดร ได้ร่วมรับประทานในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งในวันรุ่งขึ้น (5 พ.ค. 2560) จะเป็นการส่งเด็กจากครอบครัวรับรอง เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา