กรมควบคุมโรค จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เน้นโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการหาสาระสำคัญ (Key Massage) สื่อต้นแบบ สื่อสุขภาพที่หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมไมด้า ดอนเมืองฯ กรุงเทพฯ  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค และพลโทสรรเสริญ  แก้วกำเนิด  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ร่วมเป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเด็นโรคติดต่อทั่วไปร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานส่งเริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเรื่องนี้ได้บรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศ  เป็นหนึ่งในสิบประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเษกษา วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะการเข้าถึง และประมวลข้อมูลสุขภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้สุขภาพ

นอกจากการเสริมความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โดยเฉพาะ 2 เรื่องสำคัญที่เร่งดำเนินการ คือ 1.โรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะกวาดล้างโรคนี้ให้หมดไปในปี 2563 และ 2.โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นโรคที่มีแผนยุทธศาสตร์ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระยะที่ 2 เริ่มในปี 2562 ถึงปี 2568 เป้าหมายคือให้คนและปลาปลอดพยาธิอัตราความชุกไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 2568 ประชาชนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลดลงสองในสาม ในปี 2578

ในการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด 53 จังหวัด และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ รวม 160 คน โดยมีการบรรยาย อภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในการหาสาระสำคัญ (Key Massage) สื่อต้นแบบ สื่อสุขภาพที่หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ หวังให้เกิดเครือข่าย และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่สามารถจัดการให้ตนเองด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหา รวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีข้อมูลที่ถูกต้องในการเตรียมตัวดูแลสุขภาพระหว่างท่องเที่ยว

ด้านพลโทสรรเสริญ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงป้องกันตนเองจากโรคที่เป็นปัญหา และช่วยส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมดูแลสุขภาพ เพื่อหาประเด็นและจุดเน้นที่สำคัญในการถ่ายทอดไปยังประชาชน เยาวชน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัดสินใจ บอกต่อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมก่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการปัญหาทางด้านสาธารณสุข

ที่สำคัญคือเกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือของชาวกรมประชาสัมพันธ์ และชาวสาธารณสุข ที่มีทรัพยากร มีเป้าหมาย มาร่วมคิดร่วมทำผลึกกำลังสานพลังในการทำงาน นำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน รู้จักเฝ้าระวังป้องกันตนเองและชุมชนให้มีภาวะสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ผลลัพธ์ที่จะตามมาคือประชาชนของเรามีความมั่นคง มั่งคั่ง และมีความยั่งยืนตามเป้าหมายของประเทศ ต่อไป