ททท. จัดสัมมนา Service &Experienc Disign for Tourism

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Service &Experienc Disign for Tourism โดยนำหลักการ แนวคิดและวิธีการของ Service Design Thinking and Doing ที่มุงเน้นไปที่การค้นหาปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ๆ อันนำมาซึ่งการวางแผน ออกแบบ “สินค้าและบริการ หรือ Touchpoint ต่างๆ” ของการท่องเที่ยว ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ตลอดจนสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ได้อย่างบูรณาการ