บิ๊กบี้ “บุกตลาดอิสราเอล” หวังนำเทคโนโลยีพัฒนาไทยให้มีมาตรฐานเท่าเทียม พร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 16. 00 น.(ตามเวลาท้องถิ่นรัฐอิสราเอล) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ หารือข้อราชการกับ Mr. Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล ณ กรุงยูซาเล็ม รัฐอิสราเอล


   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 โดยเน้นพัฒนาคน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้มีฝีมือ สามารถทำงานใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆได้ และขอบคุณรัฐบาลอิสราเอลที่สนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางมาทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงานจะเพิ่มเติมขั้นตอนการคัดเลือกแรงงานให้มีความพร้อม FIT TO WORK FIT TO JOB และคาดหวังว่านายจ้างอิสราเอลจะถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านการเกษตร ขั้นสูงผ่านการทำงานของ คนไทย เพื่อสามารถกลับไปเป็นกำลังหลักในพัฒนาประเทศ


นอกจากนี้หากทางการอิสราเอลมีการทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ทักษะฝีมือแรงงานด้านเกษตร ก็จะเป็นประโยชน์ และกลับไปจะได้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการมีรายได้ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ขอความร่วมมือด้านการจ่ายเงินค่าชดเชย หรือเงินปีซูอิม สำหรับแรงงานไทยที่ครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับขอให้มีช่องทางที่คนงานสามารถมอบอำนาจให้ฝ่ายแรงงานประจำเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟเป็นผู้ดำเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอิสราเอลในฐานะผู้นำเข้าแรงงานด้วย ด้านการคุ้มครองแรงงานขอให้ตรวจสอบ ติดตามให้ความคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


หากอิสราเอลมีโครงการที่จะเพิ่มโควต้าการนำเข้าและจ้างงานแรงงานต่างชาติ รวมทั้ง แรงงานไทยที่อยู่ครบ 5ปี 3 เดือนแล้ว หากต้องการกลับมาทำงานที่อิสราเอล เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับนายจ้าง มีทักษะความรู้ดีอยู่แล้ว ฝ่ายไทยก็พร้อมพัฒนาความร่วมมือกับทางคณะทำงาน และ PIBA ต่อไป


ด้าน Mr. Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล กล่าวว่ารัฐอิสราเอลมีกฎหมายใช้บังคับ และคุ้มครองคนทำงานเท่ากันทั้งคนไทยและคนอิสราเอล ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ทางการไทยเสนอ รวมทั้งอาจจะพิจารณาเพิ่มโควต้าแรงงานไทยตามความเหมาะสม
 

สำหรับการจ่ายค่าชดเชย หรือเงินปีซูอีม ทางการอิสราเอลรับจะดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งนี้ประเด็นการกลับมาเข้าทำงานอีกครั้งของแรงงานไทยที่ครบสัญญาจ้าง ทางการอิสราเอลจะศึกษาความเป็นไปได้เนื่องจากเป็นข้อตกลงการจ้างที่ใช้เป็นมาตราฐานการจ้างงานเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆด้วย