พม. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2560

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึก บัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นคณะกรรมการ 

ในการนี้ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นเลขานุการ และ นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานงานสตรีต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
 

การประชุมดังกล่าวมีวาระการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2564 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสตรีแห่งชาติ การกำหนดนโยบายจากผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “หญิงไทยยุคใหม่สไตล์ 4.0” และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเสนอรายชื่อผู้แทนคณะกรรการ กยส. เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) และการรายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
 พลเอก ฉัตรชัย เห็นชอบให้นำประเด็นความรุนแรงในครอบครัว มาพิจารณาเชื่อมโยงกับการสนับสนุนสตรีให้เป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการแบ่งเบาภาระของผู้หญิงในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากเห็นว่า จะเป็นนโยบายที่ดีที่จะทำให้ประเทศสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของสตรีและเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ รวมถึงการทำให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัว โดยอาจต้องมี การแก้ไขกฎหมายบางฉบับ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ในภาพรวม พร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการศึกษา และดำเนินการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสตรี พลเอก อนันตพร ในฐานะรองประธานคนที่ 1 ได้รับมอบข้อสั่งการของประธานกรรมการฯ เพื่อนำไปปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสตรี (กสส.) และจัดทำเป็นร่างนโยบายเสนอต่อ กยส. ต่อไป และจะได้มอบให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการนำไปจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 – 2561 เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ตามลำดับต่อไป