กรมผส. จัดกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR)”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Corporate Social Responsibility (CSR)” ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นมะลิ จำนวน ๕๐ ต้น เพื่อรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน และต้นตะแบก จำนวน ๔๐ ต้น เพื่อความมั่นคงและสร้างความร่มเย็นภายในศูนย์


อีกทั้งบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๒๖๐ คน