พม. จับมือ 4 หน่วยงานทำ MOU การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า 
 พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหนึ่งบทบาทภารกิจที่สำคัญคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว เพื่อพัฒนาชุมชน สร้างกระบวนการคิดโดยชุมชน พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคม เสริมสร้างความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้บูรณาการความร่วมมือ ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทางภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล ตามกรอบการสร้างโอกาสสร้างสังคมด้วยหลักไทยนิยม นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ของสังคม 
 

ซึ่งในปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “แอ่วดอย ตามรอยวัฒนธรรม สร้างสรรค์โอกาส ด้วยศาสตร์พระราชา” นำร่องใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก และศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี 

ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมบูรณาการความร่วมมือ ดังนี้ กรมการท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ สนับสนุนป้าย สัญลักษณ์ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ และ การพัฒนาการให้บริการและสถานที่ (โฮมสเตย์) ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนับสนุนข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ เทศกาลต่างๆ ในชุมชนบนพื้นที่สูงแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการประสานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงในเชิงการท่องเที่ยว สนับสนุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ผ่านสื่อทุกแขนง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สนับสนุนองค์ความรู้/พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน สนับสนุนให้พื้นที่จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ CBT
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรัก การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ตามวิถีธรรมชาติ ลองมาสัมผัสความงดงาม วิถีสโลว์ไลฟ์ของพี่น้องชนเผ่าต่างๆ การท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นแค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการสร้างรายได้และสวัสดิการให้แก่ชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และ จุดประกายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย