ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะ เข้าพบปลัดก.แรงงาน กรณีเพิ่มสิทธิประโยชน์

   

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะ ที่ได้เข้าพบเพื่อขอบคุณในกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ ตามมาตรา ๔๐ พร้อมทั้งมีข้อหารือในประเด็นสิทธิของแรงงานนอกระบบ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) การติดตามการทำงานของอาสาสมัคร (อสร.) ของพื้นที่กทม. ๒) การทบทวนการปรับสิทธิประโยชน์ใน ๒ ช่องทางเดิมของมาตรา ๔๐ กรณีการเสียชีวิตของผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล 

๓) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและศูนย์สนับสนุน ๕ เสือของรัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบของพื้นที่ กทม. ๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ๒๒ ล้านคน ๕) เรื่องการทำงานร่วมกันภายใต้ MOU ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ระดับจังหวัด ของสมัชชาเครือข่าย ภาคประชาชน เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม 


ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวกับกลุ่มผู้เข้าพบว่า “กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก ได้มีการศึกษาด้านสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานนอกระบบและภาพรวมของประเทศ โดยจะนำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานนอกระบบต่อไป” ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน