รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะที่ปรึกษา ฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปี 2561 และการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด 8 DSDW’s FLAGSHIPS “เสริมกระบวนการคิด พัฒนาจิตอาสา สู่การพัฒนาสังคม ระดมการร่วมรับผิดชอบ ตอบโจทย์สังคมไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ผ่านกิจกรรมตามโครงการสำคัญ

ประกอบด้วย 1) Smart Organization 2) Smart on Street 3) การอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนที่ขอรับเงินอุดหนุน 4) การท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม 5) SE Online 6) Productive Welfare 7) เสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม 8) จังหวัดปลอดขอทาน โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้นำบรรยายสรุป พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปด้วย 


จากนั้น รมว.พม. ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามภารกิจและเยี่ยมชมการดำเนินโครงการธัญบุรีโมเดล พบปะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่ผู้ใช้บริการ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี