รมว.พม. ตรวจเยี่ยม กรม สค. ย้ำแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกมิติ โดยเริ่มจากครอบครัว

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว โดยมี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


พลเอก อนันตพร กล่าวว่า การมาเยี่ยมเยียนหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นการประชุมหารือตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงของสังคมไทย โดยใช้กลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และที่ขาดไม่ได้ คือ สื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงของสังคมไทยที่มีข้อมูลสถิติค่อนข้างสูง ตามรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 พบว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับครอบครัวไทย โดยพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 83.6 เฉลี่ย 5 ราย ต่อวัน โดยร้อยละ 94.9 ของผู้พบเห็นความรุนแรง เลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่เข้าไปช่วยเหลือ

พลเอก อนันตพร กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลสถิติที่กล่าวไปข้างต้น ถือเป็นความน่าห่วงใย เพราะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัว หากเพิกเฉยอาจกลายเป็นอาชญากรรมในครอบครัวได้ จึงเน้นย้ำ สค. ในการใช้กลไกการบูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่ “คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” และร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยการให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นลำดับแรก

“จากการเยี่ยมเยียน สค. ในวันนี้ ทำให้ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ สค. ที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมเป็นหลัก เพื่อให้สังคมไทยเป็น Zero Violence โดยได้รับความร่วมมือจากคุณ ซินดี้ สิรินยา บิชอป นำคลิปของเหล่าศิลปินดาราที่บอกความคิดเห็นต่อการคุกคามทางเพศและสนับสนุนพลังสิทธิสตรี จากแคมเปญ #DontTellMeHowToDress #TellMenToRespect มาใช้ในการจัดทำคลิปกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาของความรุนแรงต่อสตรี ครอบครัว และสังคม โดยจะเห็นได้จากข่าว ตลอดจน Social Media บ้างแล้ว และจะทยอยเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกลไกต่าง ๆ อีกหลายอย่างทั้งเชิงรุก และเชิงรับอีกด้วย” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย