จันทบุรี เตรียมจัดงาน มหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIR

   


นายธเนศ เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ปีนี้ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3 ถึง 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่องาน “มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR” เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมหานครผลไม้ของภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด) หรือศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทั้งด้านการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ตลอด Value Chain 

ภายในงาน แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย โซน A : Fruit Shopping ร้านค้าผลไม้แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ เครือข่าย OTOP ระหว่างภูมิภาค / โซน B : Fruit Farming ร้านค้าผลไม้สด ( ปลอดภัยและอินทรีย์ ) และ กิจกรรมของสภาเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 10 อำเภอ / โซน C : Fruit Learning ส่วนจัดแสดงเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร การอบรมสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ /โซน D : Fruit Loving นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกดี กินดี ใต้ร่มพระบารมี” และ โซน E : Fruit Playing การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า สินค้า อุปโภค บริโภค 

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานฯ จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นและสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างกลไกทางการตลาดไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ


จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงาน มหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIR ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จันทบุรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค
ศูนย์ข่าวสภาวัฒนธรรมAEC(ประเทศไทย)ภาคตะวันออก
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก