ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พาคณะดูงาน จ. ลำปาง

เกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำคณะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบ ต. ผาปัง จ. ลำปาง พร้อมชมนวัตกรรมการผลิตถ่านไผ่เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงานแทนน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเยื่อไผ่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ชุมชน เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กับวิสาหกิจเพื่อชุมชนผาปัง โดยมีชุมชนชาว ต. ผาปัง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้มอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬาแก่สภาเด็กและเยาวชนผาปังอีกด้วย