“บิ๊กอู๋”รุกประชาสัมพันธ์ลูกจ้างต่างด้าว จ.เชียงราย เข้าถึงสิทธิแรงงานตาม กม.

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจ้างงาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และบริการด้านแรงงานแก่ลูกจ้าง ณ บริษัท ชา 101 จำกัด ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร ยาสูบ การบ่ม และการอบใบชา ปัจจุบันมีพนักงาน 49 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 38 คน แรงงานต่างด้าวพื้นที่สูง 6 คน และแรงงานไทย 5 คนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวได้เข้ามามีบทบาทในการจ้างงานในสังคมไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงแรงงานจะต้องทำให้แรงงานต่างด้าวรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรจะได้รับ รวมทั้งเข้าใจกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบการทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการ และการดูแลแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว ประจำปี 2561 เป็นการให้ความรู้ในสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประกันตน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ความรู้ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 4 ต.ค.61 จำนวน 11,551 คน เป็นแรงงานสัญชาติอื่นๆ 1,320 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) จำนวน 10,231 คน แบ่งเป็นเมียนมา 9730 คน ลาว 373 คน และกัมพูชา 128 คน สำหรับบริษัท ชา 101 จำกัด มีแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 38 คน สัญชาติเมียนมา 37 คน กัมพูชา 1 คน ซึ่งโครงการนี้จะทำให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้สิทธิที่พึงมีของตนเองได้อย่างถูกต้อง