อธิบดีผส.ร่วมกับสาธารณสุข หารือโครงการ S-TOP

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ให้เกียรติ Chief Advisor Project S-TOP (Mr.Akio KOIE) Long-term Expert, Rehabilitation and Elderly care (Ms.Hiroka YONEDA) พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองบริหารการสาธารณสุข (นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือถึงการดำเนินโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Person (S-TOP) ระยะต่อไป โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมหารือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม