ยูนิเซฟแต่งตั้งแสนสิริเป็นพันธมิตรขั้นสูงสุด

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  และ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) นายอภิชาต จูตระกูล ประธานอำนวยการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่องค์การยูนิเซฟได้ยกระดับการเป็นพันธมิตรของแสนสิริไปสู่ขั้นสูงสุด 

ด้วยการเป็น ยูนิเซฟส์ เฟิร์ส เซเล็กเต็ด พาร์ทเนอร์ (UNICEF’s Selected Partner) พันธมิตรแรกขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์สากลของยูนิเซฟ และในฐานะผู้สนับสนุนยูนิเซฟในการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็ก ตลอดจนเป็นแรงสำคัญในการผลักดันการระดมทุนตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา