กรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ร่วมกำหนดแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

   

   

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ในจำนวนทั้งสิ้นห้าคณะ ของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
 

   

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ สทพ.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 11 คน 

ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กร ที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน 3 คน โดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการ สทพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ สทพ. จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ 2) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 3) คณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ 4) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 5) คณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพียงคณะเดียว โดยคณะอนุกรรมการคณะนี้ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานอนุกรรมการ และ รศ.สุชีลา ตันชัยนันท์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ มีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ผู้แทนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดร.ชเนตตี ทินนาม ผศ. เนตรนภา ขุมทอง นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายภาคภูมิ สุกใส ดร.เสรี วงษ์มณฑา นางสาวอรุณี ศรีโต ตลอดจนผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เป็นอนุกรรมการ และมีผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 

โดยที่ผ่านมา สค. ได้จัดงานรณรงค์พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน ทางเชื่อมบีทีเอส ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยาม สแควร์วัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในสังคมเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และคุ้มครองป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้ ควบคู่ไปกับการให้สังคมตระหนัก เรียนรู้ และปรับทัศนคติในการยอมรับในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ และยอมรับ ในความหลากหลายทางเพศ บนพื้นฐานหลักสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

ซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร คณะอนุกรรมการฯ ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ Social Media โดยวางแผนทำ Workshop ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ Master Plan ในการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย