อธิบดีกรมพส. เดินหน้าเปิดศูนย์ประสานงาน อพม. กทม. เขตบางกอกใหญ่ พร้อมบูรณาการงานระดับพื้นที่

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายสานพลังประชารัฐ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งประสานความร่วมมือของเครือข่ายและภาคประชาสังคม ให้ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ และบูรณาการงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคมซึ่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ เครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานการช่วยเหลือ/ส่งต่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพราะพลังอาสาสมัคร คือ พลังของแผ่นดิน

ปัจจุบันเขตบางกอกใหญ่ มี อพม. จำนวน ๑๙ คน การทำงานที่ผ่านมามีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีการสร้างและขยายเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดย อพม. ได้เข้ามาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตบางกอกใหญ่ มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตบางกอกใหญ่ ขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานด้าน อพม. ตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการ ระหว่างพื้นที่กับหน่วยงานในระดับเขตและเครือข่ายต่างๆ

จากนั้น นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนางวันดี ขำสำอางค์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม นายสมชาย อินทรมหันต์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตบางกอกใหญ่ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามครอบครัว ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 

ซึ่งเป็นเด็กชายพิการ อายุ ๑๘ ปี ประสบปัญหาความพิการมาตั้งแต่กำเนิด มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บิดามารดาทอดทิ้ง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลุง ซึ่งทางครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องดูแล ต้องการรับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าอ้อมสำเร็จรูป จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากรายนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในโครงการ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม ควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และประสานส่งต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในรูปแบบของทีม One Home ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพม. เขตบางกอกใหญ่ จะสามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้อง อพม. ทุกท่าน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านจิตอาสาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเสียสละและสามัคคี ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ นางนภา กล่าวในตอนท้าย