องคมนตรี เปิดงาน และติดตามความก้าวการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎร นอกจากนี้ยังจะได้เผยแพร่ผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวพระราชดำริ

          ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ ได้พัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ การประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่นในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งด้านการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง ถ่ายทอดให้แก่ราษฎรในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม การส่งเสริม และการขยายผล โดยเกษตรกรสามารถรับบริการได้อย่างครบวงจร ในลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวม 87,983 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 5,616 คน หลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่ หลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสาน และหลักสูตรการผลิตข้าวครบวงจร

          จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกับตรวจเยี่ยมโครงการฯ และพบปะราษฎรในพื้นที่โครงการฯ 

          โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เซินกา เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2496 โดยโครงการชลประทานสกลนคร ชำรุดเสียหายทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการรีบดำเนินแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บห้วยทรายขมิ้น และต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็น     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้น โดยก่อสร้างทำนบดินใหม่ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 1,300 เมตร สูงสุด 10 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้นและอาคารส่งน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูแล้งได้ถึง 1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่ ให้แก่ราษฎรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพังขว้าง และบ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี.