TODAY LIFE’S CRAFTS หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน

วิถีชีวิตสมัยใหม่ในปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องแยกขาดออกจากคุณค่าดั้งเดิมที่เราเคยมีมา เพราะไอเดียดีๆ ทั้งหลายของเราล้วนดำเนินตามกันมาบนสายธารของภูมิปัญญา ที่ประยุกต์และต่อยอดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจากรุ่นสู่รุ่น อย่างเรื่องศิลปหัตถกรรมไทยที่มีความวิจิตรบรรจงงดงาม ก็สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ เพราะมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของเราอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทยในเชิงธุรกิจได้อีกมาก 
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้ทันสมัยและอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมปัจจุบัน SACICT หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 15 ปี ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง ภายใต้บริบทวัฒนธรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ข้ามแดน 
 

สิ่งที่สังคมไทยร่วมสมัยจะได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากงานศิลปหัตถกรรมไทย ทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์ที่น่ารื่นรมย์ในชีวิตประจำวัน และเวิร์คสไตล์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา SACICT ดำเนินกลยุทธ์ "หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน : Today Life’s Crafts” อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมไทยมีความร่วมสมัย เข้ามาสู่วิถีชีวิตปัจจุบันของทุกคนได้ สร้างความคุ้นเคย ความน่าจดจำให้งานหัตถศิลป์ไทย และยังเป็นแรงบันดาลใจในการร่วมต่อยอดให้งานหัตถศิลป์ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมไทยต่อไป 
 

บนเส้นทางแห่งอนาคต ในปี 2562 SACICT มุ่งพัฒนาเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ และเป็นศูนย์กลางด้านงานหัตถศิลป์ไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย สำหรับผู้ที่สนใจในงานหัตถศิลป์ กลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการ เพื่อให้ SACICT เป็นหน่วยงานแรกที่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปนึกถึง เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกๆ ด้าน 
 

และในอีก 2 ปีข้างหน้า SACICT มุ่งหวังจะเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางด้านงานหัตถศิลป์ในประเทศและภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะ SACICT เชื่อว่าคุณค่าและความงดงามของศิลปหัตถกรรมไทย สามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ เพราะมีทั้งความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย
 

ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยได้ที่ SACICT Shop ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามโทร. 1289