กคช.รุกเรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเร่งจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยท้องถิ่นรายกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่ผานมา ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อน การมีส่วนร่วม การจัดทำโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561 พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง) ตัวแทนจากหน่วยงานของทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมือง องค์กรบริหารส่วนตำบล หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 70 คน
 

นายไมตรี กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคนไทยมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 2579 (Housing For All) ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ สร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยการดำเนินการจัดทำที่อยู่อาศัยเป็นภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ

ซึ่งที่ผ่านมา (ปี 2519-2561) การเคหะแห่งชาติดำเนินการจัดทำที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้จำนวน 733,288 หน่วย ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีภาระที่ต้องดูแลบ้านและชุมชนที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการเอง ในการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายจัดทำถึง 2.27 ล้านหน่วย ต้องอาศัยให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการด้วยกัน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลัก 8 ส. ได้แก่ สุข สวย สะอาด สงบ สัญจร(ทางบก, ทางน้ำ) สันทนาการ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อม(งดงาม)
 

นายไมตรี กล่าวต่ออีกว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการทัศนศึกษาดูงานและการระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน การสร้างความตระหนักถึงและรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนากลไกและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จากแผนสู่การปฎิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ้งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม)
 

“กคช. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแล้วในระหว่างปี 2556-2560 จำนวน 9 กลุ่มจังหวัด โดย ในปี 2561 ได้ดำเนินการ เปิดตัวโครงการไปแล้ว 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (บึงกาฬ ชัยภูมิ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด)” นายไมตรีกล่าวในตอนท้าย