กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ภาคอีสานร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 62 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 เน้น 3 โรคและ 1 ภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ โดยดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้(7 ธันวาคม 2561)ที่โรงแรมอวานีฯ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนเครือข่ายดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบที่เข้มแข็ง เป็นเอกภาพทั้งระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) สคร.7 จ.ขอนแก่น สคร.8 จ.อุดรธานี สคร.9 จ.นครราชสีมา และสคร.10 จ.อุบลราชธานี มี 3 โรคและ 1 ภัยสุขภาพ ประกอบด้วย 1.โรคพิษสุนัขบ้า มีรายงานผู้เสียชีวิต 8 ราย ในบุรีรัมย์ 2 ราย และสุรินทร์ นครราชสีมา หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร จังหวัดละ 1 ราย (ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด)

2.วัณโรค พบผู้ป่วยในพื้นที่คิดเป็นอัตราป่วย 22.76 ต่อประชากรแสนคน พบมากในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (1,474 ราย) รองลงมา 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยที่อาจมีการดื้อยาหลายขนาน และ 3.โรคพยาธิใบไม้ตับ โดยในปี 2561 พบความชุกร้อยละ 5.03 เมื่อเทียบปี 2557 ที่พบความชุกพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 9.2 (จากการสำรวจทั่วประเทศของกรมควบคุมโรค) แม้ความชุกของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังต้องเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ คืออุบัติเหตุทางถนน โดยพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ปี 2561 เป้าหมายคือ 16 ต่อประชากรแสนคน ผลการดำเนินงานทั่วประเทศ 18.92 ต่อประชากรแสนคน และผลการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16.70 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งหากแยกเป็นรายเขตพบว่า อัตราการเสียชีวิตในบางเขตยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายและสูงกว่าอัตราเสียชีวิตภาพประเทศ

ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล และแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กรมควบคุมโรค ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแผนโรคติดต่อ กลุ่มแผนโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรื้อน กลุ่มแผนโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มแผนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิชาการ สำนักงานเขตสุขภาพ มหาวิทยาลัย และบุคลากรกรมควบคุมโรค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน 330 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอวานีฯ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนอกจากได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่แล้ว ยังร่วมหาแนวทางและวางเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพร่วมกันในปีถัดไปด้วย