Update Newsสังคมสังคม/CSR

รับรางวัล Sustainability Report Award 2018

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ขึ้นรับรางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภท Recognition ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, ชมรม CSR Club, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจทั่วไป ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) นอกเหนือจากด้านการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานความยั่งยืน และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนพัฒนารายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาสมบูรณ์ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผย โดยการพิจารณารางวัลจะให้คะแนนอิงตามเกณฑ์ Ceres - ACCA Sustainability Report Awards Criteria ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
 
ในปี 2561 มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 100 บริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภท Recognition ในปีนี้