Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. จัดงาน 5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “5 ทศวรรษแห่งการก้าวย่าง : สานรักครอบครัวสู่ชุมชน” เพื่อให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจถึงภารกิจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ที่ดำเนินงานรับใช้สังคมมายาวนานกว่า 50 ปี ในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคนไข้จิตทุเลา ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมี นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) กล่าวรายงาน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)
นายจีระศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินภารกิจหลักด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสำหรับคนพิการ 

โดย พก. ได้มีการจัดบริการด้านปัจจัยสี่ รวมทั้งด้านการแพทย์ สังคม และสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการในหน่วยงานสังกัด พก. เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการและความพิการอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


ถือเป็นหนึ่งในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ในสังกัด พก. จากทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินงานรับใช้สังคมมายาวนานกว่า 50 ปี โดยให้บริการสงเคราะห์และฟื้นฟูคนไข้โรคจิตที่อาการทุเลาแล้ว โดยรับตัวจากโรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบัน จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และจากหน่วยงานอื่นๆ โดยเป็นคนไข้ที่ไม่มีญาติหรือ ถูกทอดทิ้ง และเป็นเพศชายที่มีร่างกายแข็งแรงรวมจำนวนกว่า 500 คน 


นายจีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญ ในชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยการได้รับทราบและเข้าใจถึงภารกิจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ที่ดำเนินการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคนไข้จิตทุเลา ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือแก่คนไร้บ้านและประชาชนทั่วไป ซึ่งสถานคุ้มครองฯ ได้ดำเนินงานด้วยความยึดมั่นในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ว่า “งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง 

ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” อันเป็นแนวทางการทำงานของสถานคุ้มครองฯ มาโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขวัญกำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่กับคนไข้จิตทุเลา ในสถานคุ้มครองฯ โดยผู้ป่วยเปรียบเสมือน “ลูก” ที่อยู่ในการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 
 

“จากสถิติคนไข้จิตทุเลาที่มีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งรับมาจากโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้ มีคนไข้จิตทุเลากว่า 500 คน อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเสมือนจุดพักในการดูแล ฝึกอบรมด้านอาชีพ ก่อนส่งคืนสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 

ดังนั้น การส่งคืนสู่ครอบครัวอันเป็นสถาบันเริ่มต้นที่มีความรัก ความผูกพัน และการได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากคนในครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ไม่เพียงต้องการเปิดบ้านรับครอบครัวของคนไข้จิตทุเลาทุกคนกว่า 500 คน แต่ขอให้สังคมได้เปิดรับและเข้าใจคนไข้จิตทุเลาที่พร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยร่วมกันให้เกียรติ โอกาส และกำลังใจซึ่งกันและกัน” นายจีระศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย