พส.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอพม.ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตร “อพม. เชี่ยวชาญการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทาน รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
นางนภา กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นับว่ามีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงและเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และประสานส่งต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณี ในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทาน 

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบกับ พส. มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ อพม. ให้เกิดความชำนาญงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้ อพม. เป็นกลไกการทำงานด้านสังคมระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตร อพม. เชี่ยวชาญการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทำงานของ อพม. กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ประกอบด้วย อพม. จากภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวม 43 จังหวัด จำนวน 92 คน

กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับ 1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อพม. 2) นโยบายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม อพม. ปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทาน 3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทุจริตและการต่อต้านการทุจริต 4) แนวทางการจัดทำแผนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทานในบทบาท อพม. 5) การจัดการปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทานรายกรณี 

6) บทเรียนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและการควบคุมการขอทาน 7) การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับ อพม. 8) เวทีอภิปราย เรื่อง การทำงานเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และการควบคุมการขอทาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนบ้านมิตรไมตรีกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ และผู้แทนสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ในการเป็นวิทยากร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมพัฒนาศักยภาพ อพม. ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ สามารถร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบททางสังคม และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในทุกพื้นที่ ร่วมกับทีม One Home เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้อย่างแท้จริงต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย