อธิบดี พส. เปิดโครงการส่งเสริมบุคลากรรักษ์โลกสดใส ใส่ใจสุขภาวะ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบุคลากรรักษ์โลกสดใส ใส่ใจสุขภาวะองค์กร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน การลดการสร้างขยะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดใช้ถุงพลาสติกและใช้ปิ่นโตและแก้วส่วนตัว การใช้กระดาษรีไซเคิล การปลูกต้นไม้และรักษาระบบนิเวศน์ 

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการด้วยการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามนโยบาย “วันศุกร์ แต่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า” ซึ่ง พส. จะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ที่ 
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2216669175043797&id=140004406043628