สโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบร่วมปลูกปะการังรักษาระบบนิเวศทางทะเล

   
 
นาย พยนต์ กุลธนพานิช ผู้ว่าการภาคไลออนส์ 310 C ได้นำคณะ สโมสร ไลออนส์ พัทยา-สัตหีบร่วมทำ กิจกรรม workshop ปลูกปะการัง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมี นางพันทิพา ศรีตะพัสโส นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตำบลช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 

   

   สำหรับในปัจจุบันแนวปะการังของไทยได้ถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ไปมากแล้ว หากปล่อยปละละเลยสมดุลทางธรรมชาติชายฝั่งจะสูญหายไป ด้วยเหตุนี้ทางสโมสร ไลออนส์ พัทยา-สัตหีบ จึงจัดทำกิจกรรม workshop ปลูกปะการัง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณทะเลอ่าวไทยถูกทำลายและลดปริมาณลงไปเป็นจำนวนมาจนถึงขั้นวิกฤต มาจากฝีมือมนุษย์ที่ทำประมงโดยขาดความรับผิดชอบ 

และการลักลอบตัดปะการังไปขาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเอง ทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเลและการดำเนินชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝั่งเป็นอย่างมาก การรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ตามโครงการจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นาย พยนต์ กุลธนพานิช กล่าวว่า แนวปะการังน้ำตื้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลของสัตว์น้ำ และปลาทะเลต่างๆ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากแนวปะการังมีความสวยงามและเป็นแหล่งที่สัตว์ วัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรม workshop ปลูกปะการัง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 1.เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิด แก่สโมสร ไลออนส์ พัทยา-สัตหีบ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประเภทแนวปะการัง 4. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ


อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323