เตือนด้วยความห่วง ในเดือนแห่งความรักปีนี้ พบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “หนองใน-ซิฟิลิส-เอดส์” แนวโน้มเพิ่มขึ้น

           เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ประชาชนหลายคนจะเลือกซื้อสิ่งของแทนใจ เพื่อแสดงความรักและมอบสิ่งดีๆให้แก่กัน นอกจากนี้ วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษและอาจตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ได้  กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านให้ป้องกันทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์สำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคหนองในและโรคซิฟิลิส มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ง่าย  ซึ่งมีข้อมูลรายงานว่าผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่า ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2560 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 18.9 เป็น 28.8 ต่อประชากรแสนคน โดยโรคหนองในเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.5 เป็น 15.8 ต่อประชากรแสนคน และโรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 3.5 เป็น 7.6 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งกลุ่มประชากรที่มีรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปี 2560 พบมากที่สุดในช่วงอายุ 15-24 ปี (99.6 ต่อประชากรแสนคน) กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยเรียน วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นตัวสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

            ข้อมูลจากการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มนักเรียน ปี 2560 พบว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอายุเฉลี่ย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณร้อยละ 30 

            ส่วนข้อมูลพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 76.9 และ 66.7  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 74.1 และ 76.9  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 69.5 และ 74.6  จากข้อมูลทำให้เห็นว่าวัยรุ่นยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ซึ่งจะทำให้วัยรุ่นติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และการท้องไม่พร้อม

            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายที่จะยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564  โดยมุ่งยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สำคัญ ได้แก่ โรคหนองใน และโรคซิฟิลิส  โดยได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์  ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งให้เป็นเรื่องปกติ และรับผิดชอบต่อคู่และสังคม

            ดังนั้น ในโอกาสวันวาเลนไทน์หรือเทศกาลวันแห่งความรักในปีนี้ กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนทุกคนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ตามแนวคิด “SEX รอบคอบตอบ OK”  โดยมุ่งเน้น 4 ข้อสำคัญดังนี้ 1.ไม่พร้อมให้ Say No เมื่อคุณ OK ให้ Say Yes  2.ป้องกันคุณ ป้องกันคู่ จะเป็นผู้ไม่ประมาท 3.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยถือว่ารับผิดชอบตนเองและคู่ 

            นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในการปฏิบัติตัวให้ความรักช่วงวันวาเลนไทน์ให้เป็นรักที่ปลอดภัย 4 ข้อ  ดังนี้  1.หลีกเลี่ยงไม่อยู่สองต่อสอง หรือไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 2.กล้าปฏิเสธ เมื่อไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ หรือเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 3.พกถุงยางอนามัยติดตัวเสมอ และใช้อย่างถูกวิธี และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการดูแลสุขภาวะทางเพศให้ปลอดภัยไปพร้อมกัน  และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมตรวจสุขภาพทางเพศให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง